Rekreacja i kultura

W zakre­sie odd­zi­ały­wa­nia zespołu ter­apeu­ty­cznego zna­j­duje się zaspoka­janie potrzeb rekrea­cyjno – kul­tur­al­nych jako forma akty­wności ludzi starszych.

W tzw. trzecim wieku mobi­lizuje się poszczególne osoby do poszuki­wa­nia coraz to innych form spędza­nia czasu biorąc pod uwagę również indy­wid­u­alne pref­er­encje. Różno­rakie zaję­cia w dzi­en­nym domu wypeł­ni­ają czas wolny, pozwalają odkry­wać rożné pola akty­wności, tak aby każdy mógł czuć się potrzebny i aby każdy miał możli­wość real­i­zowa­nia swoich zainteresowań.

Są to m.in. zabawy, gry towarzyskie (bardzo lubiane przez naszych uczest­ników), wspólne czy­tanie lub oglą­danie wybranych pro­gramów telewiz­yjnych. Od wiosny do jesieni odby­wają się zaję­cia w ogrodzie, gdzie udzielają się osoby zain­tere­sowane pielę­gnacją roślin. W cza­sie późnej jesieni i zimy pielęgnują rośliny don­iczkowe wewnątrz domu.

Orga­ni­zowane są imprezy okolicznoś­ciowe: urodziny, imieniny, Dzień Babci i Dzi­adka, Mikoła­jki oraz zabawy taneczne – kar­nawałowe, andrze­jkowe. Tańce i biesi­ady, to ulu­bione zaję­cia osób starszych. Do dys­pozy­cji pen­sjonar­iuszy jest bib­lioteczka. Pen­sjonar­iusze prowadzą kaw­iarenkę gdzie można kupić sobie dodatkowo kawę i herbatę za sym­bol­iczny grosz.

Orga­ni­zowane są również wyjazdy i wycieczki poza rejon Tychów. Seniorzy uczest­niczą w kon­cer­tach (np. Katow­icki NOSPR), zaję­ci­ach eduka­cyjnych (wyjazd do Chle­bowej Chaty –doty­czą­cych pieczenia chleba, wyrobu masła i pro­dukcji miodu), wycieczkach kra­joz­naw­czych i do miejsc, które najczęś­ciej sami wybier­ają – np. do sank­tu­ar­iów, koś­ciołów itp.

Zobacz też: