Inne

Dzi­ałal­ność DDPS „Wrzos” również obejmuje:

  • wydawanie posiłków osobom, które nie mają włas­nych środ­ków na życie. Posiłki te są przyz­nawane decyzją dyrek­tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
  • osobom, które z różnych przy­czyn nie mogą przyjść do DDPS „Wrzos”, opiekunki zanoszą posiłki do domu.

Przy­go­towywane są posiłki dla:

  • podopiecznych Środowiskowego Domu Samopo­mocy dla Osób z Zaburzeni­ami Psy­chicznymi przy ul. Mikołowskiej w Tychach
  • podopiecznych Ośrodka Inter­wencji Kryzysowej w Tychach
  • dla dzieci z Placówki Wspar­cia dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy­go­towywane są codzi­en­nie podwieczorki

Corocznie orga­ni­zowany jest Obiad wig­ili­jny dla osób korzys­ta­ją­cych z posiłków i osób skierowanych przez pra­cown­ików soc­jal­nych MOPS w Tychach. W spotka­niu tym bierze udział około 150 osób. Dla wszys­t­kich uczest­ników przy­go­towywane są skromne paczki świąteczne.

Od sty­cz­nia 2012 roku w DDPS „Wrzos” ist­nieje możli­wość wykony­wa­nia prac społecznie użytecznych przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Tychach (przyję­cie osoby do pracy po wcześniejszym uzgod­nie­niu z kura­torem zawodowym).

Zobacz też: