Klub seniora

W Filii przy ul. Edukacji 11 popołud­niu będzie dzi­ałał Klub Seniora dla osób chęt­nych na wszelkiego typu zaję­cia akty­wiz­u­jące. Do Klubu Seniora nie będzie rekru­tacji. Na zaję­cia mogą przy­chodzić osoby „z marszu”.

Wach­larz zajęć będzie bardzo sze­roki i ciekawy, od zajęć związanych z akty­wnoś­cią ruchową poprzez zaję­cia eduka­cyjne z różnych dziedzin, treningi w zakre­sie uzyska­nia konkret­nych umiejęt­ności – w tym „tren­ing pamięci”, „tren­ing kuli­narny”, warsz­taty i kursy dla osób mają­cych ambicje posz­erzyć swoje zdol­ności w intere­su­ją­cych dziedzinach.

Przewidy­wane zakresy dzi­ałań to rękodzieło, rysunek, malarstwo, haft, praca w glinie, muzykoter­apia, obsługa kom­put­era. Także bloki tem­aty­czne: żyjmy zdrowo (dieta, gim­nastyka ciała i umysłu, kos­me­tyka), żyjmy bez­piecznie (policja, ratown­ictwo, prawnik, rzecznik kon­sumenta, ekolo­gia), poz­naję świat (ciekawe kraje, ciekawe zjawiska, ciekawe książki itp.), ciekawi ludzie – ciekawe zawody, moje pasje (taniec, fotografia, aktorstwo, itp.).

Do dys­pozy­cji uczest­ników jest przy­go­towane miejsce pod wiatą do urządza­nia imprez na świeżym powi­etrzu oraz mała plen­erowa siłow­nia z urządze­niem do ćwiczeń. Będzie możli­wość wyko­rzys­ta­nia terenu wokół budynku do prac ogrodowych.

Zobacz też: