Gimnastyka

Gim­nastyka ogól­noroz­wo­jowa – to bardzo sze­roki zakres ćwiczeń, który służy do polep­szenia koor­dy­nacji ruchowej, popraw­ienia odd­echu, polep­szenia funkcjonowa­nia pracy serca, krąże­nia krwi.

Gim­nastyka jest prowad­zona 4 dni w tygod­niu od poniedzi­ałku do czwartku i trwa 45 minut. Ćwiczenia z kijkami nordic walk­ing są prowad­zone od wiosny do jesieni.

Zobacz też: