Aktualności

Pen­sjonar­iusze DDPS „Wrzos” stanowią obec­nie grupę 53 osób (liczba jest zmi­enna, ten­dencja wzros­towa) w wieku od 6296 lat. W społeczności Domu domin­ują kobi­ety w pro­por­cji 62% kobiet do 38% mężczyzn.

Osoby uczest­niczące z pobytu dzi­en­nego są w różnym stanie zdrowia i w różnej kondy­cji fizy­cznej i umysłowej. Często z zaawan­sowaną chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępi­en­nymi (około 1012 osób), powodu­ją­cymi konieczność towarzyszenia Im pod­czas dnia, aby nie pozostawali sami, oraz sty­mu­lowa­nia Ich do codzi­en­nej aktywności.

Są również osoby z różnego typu niepełnosprawnoś­cią ruchową około 12 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne w stop­niu znacznym, osoby niesłyszące lub z niedosłuchem 6 osób, osoby niewidome i niedowidzące 6 osób, 6 osób cier­pią­cych na cukrzycę. Pen­sjonar­iusze cier­pią również na schorzenia neu­ro­log­iczne, schorzenia układu krąże­nia, choroby reumatyczne.

Dla osób, które z powodu kłopotów zdrowot­nych zgłaszają potrzebę stosowa­nia diety jesteśmy gotowi stosować się indy­wid­u­al­nie do zale­ceń diete­ty­cznych – obec­nie 8 osób (7 diet cukrzy­cowych, 1 dieta bezbiałkowa).