Zajęcia edukacyjne

Zaję­cia kom­put­erowe – edukacja

Od 2011 roku pen­sjonar­iusze mają możli­wość poz­na­nia obsługi kom­put­era i Inter­netu. Osoby starsze wykazują się dość zróżni­cow­anym stop­niem przyswa­ja­nia naby­wanych stop­niowo wiado­mości i umiejęt­ności. Wynika to z różnic wiekowych jak również prob­lemów man­u­al­nych oraz pamięciowych.

Mimo drob­nych przeszkód, wspólna praca, wspar­cie grupy oraz pomoc opiekunów przynosi oczeki­wane efekty. Zauważal­nie poprawia się rozsz­erzanie kom­pe­tencji seniorów w zakre­sie umiejęt­ności infor­maty­cznych z pomocą dzieci i młodzieży z sąsiadu­jącej z nami placówki „Baza”.

Zobacz też: