O nas

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” – placówka real­izu­jąca założe­nia poli­tyki senio­ral­nej w Tychach.

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” to ośrodek wspar­cia dzi­en­nego dla osób w podeszłym wieku (art. 51 ustawy o pomocy społecznej).

Dzi­enny dom pomocy społecznej zapew­nia ludziom starszym adek­watną do ich potrzeb pomoc, która jest real­i­zowana placówce świad­czącej usługi w ciągu dnia. Osoba korzys­ta­jąca z tej formy opieki pozostaje w swoim środowisku – w swoim mieś­cie, dziel­nicy, swoim mieszka­niu, ze swoimi sąsi­adami, rodziną.

Dzi­enny domy pomocy społecznej zapewnia:

  • całodzi­enny pobyt,
  • posiłki,
  • zaję­cia kulturalno-​oświatowe i edukacyjne,
  • uczest­nicze­nie w ter­apii zaję­ciowej oraz ćwiczeni­ach usprawniających.

Pen­sjonar­iusze przy­chodzą do placówki sami lub są przyprowadzani i zabierani do domu przez blis­kich lub przez opiekunów. Dzi­enne domy pomocy społecznej są odpłatne, co reg­u­luje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku w art. 97 ust. 5.

Odpłat­ność usta­lana jest w zależności od dochodów osoby zgłasza­jącej potrzebę korzys­ta­nia z pomocy. Opłatę za pobyt ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach po rozpoz­na­niu sytu­acji osoby kierowanej. Pen­sjonar­iusze korzys­tają z pobytu i posiłków na pod­stawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wcześniej przeprowad­zonym wywiadzie środowiskowym przez pra­cown­ika socjalnego.

Odpłat­ność za pobyt reg­u­luje Uch­wała Rady Miasta Tychy i Zarządze­nie Prezydenta.

Opiekę medy­czną nad osobami korzys­ta­ją­cymi z dzi­en­nych domów pomocy społecznej sprawują przy­chod­nie rejonowe – indy­wid­u­al­nie wybrane przez Pen­sjonar­iusza. W sprawach nagłych – pogo­towie ratunkowe.