Deklaracja dostępności

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS zobow­iązuje się zapewnić dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­towej zgod­nie z Ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­ności cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych. Oświad­cze­nie w sprawie dostęp­ności ma zas­tosowanie do strony inter­ne­towej ddps​.tychy​.pl.

Data pub­likacji strony inter­ne­towej: 2020-​02-​20
Data ostat­niej istot­nej aktu­al­iza­cji: 2020-​02-​20

Strona inter­ne­towa jest częś­ciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­ności cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych. Niez­god­ność (niez­god­ności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • brak autouzu­peł­ni­a­nia w wyszukiwarce,
  • strona nie posi­ada stop­niowego zwięk­sza­nia rozmi­aru tekstu,
  • brak możli­wości zatrzy­ma­nia treści automaty­cznie przewijanych,
  • nie każda pod­strona posi­ada unikalny tytuł,
  • brak mech­a­nizmów sprawdza­ją­cych poprawność wprowad­zonych danych w for­mu­la­rzach oraz sug­estii mogą­cych pomóc rozwiązać problem,
  • nie wszys­tkie pliki są dostępne cyfrowo.

Oświad­cze­nie sporząd­zono dnia: 2023-​03-​22
Deklarację sporząd­zono na pod­stawie samooceny przeprowad­zonej przez pod­miot publiczny.

Do oceny dostęp­ności cyfrowej wyko­rzys­tano skaner WAVE oraz AChecker.

Na stronie inter­ne­towej można uży­wać stan­dar­d­owych skrótów klaw­iatur­owych przeglądarki.

Infor­ma­cje zwrotne i dane kontaktowe

W przy­padku prob­lemów z dostęp­noś­cią strony inter­ne­towej prosimy o kon­takt. Osobą kon­tak­tową jest Paweł Gros­man, adres poczty elek­tron­icznej pawel.grosman@ddps.tychy.pl. Kon­tak­tować się można także dzwoniąc na numer tele­fonu: 32 227 42 58.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostęp­nie­nie infor­ma­cji niedostęp­nej oraz składać żąda­nia zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wys­tąpi­enia z żądaniem zapewnienia dostęp­ności cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub jakiegoś ich ele­mentu. Można także zażą­dać udostęp­nienia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, na przykład przez odczy­tanie niedostęp­nego cyfrowo doku­mentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zaw­ierać dane osoby zgłasza­jącej żądanie, wskazanie, o którą stronę inter­ne­tową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kon­taktu. Jeżeli osoba żąda­jąca zgłasza potrzebę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przed­staw­ienia tej infor­ma­cji. Pod­miot pub­liczny powinien zre­al­i­zować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem. Jeżeli dotrzy­manie tego ter­minu nie jest możliwe, pod­miot pub­liczny niezwłocznie infor­muje o tym wnoszącego żądanie, kiedy real­iza­cja żąda­nia będzie możliwa, przy czym ter­min ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem.
Jeżeli zapewnie­nie dostęp­ności cyfrowej nie jest możliwe, pod­miot pub­liczny może zapro­ponować alter­naty­wny sposób dostępu do infor­ma­cji. W przy­padku, gdy pod­miot pub­liczny odmówi real­iza­cji żąda­nia zapewnienia dostęp­ności lub alter­naty­wnego sposobu dostępu do infor­ma­cji, wnoszący żądanie możné złożyć skargę w sprawie zapew­ni­ana dostęp­ności cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub ele­mentu strony inter­ne­towej, lub aplikacji mobilnej.Po wycz­er­pa­niu wskazanej wyżej pro­ce­dury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich.

Dostęp­ność architektoniczna

Biuro DDPS „Wrzos”, ul. Batorego 57, 43100 Tychy

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach zlokali­zowany jest się na wysokim parterze. Dla klien­tów dostępne jest jedno wejś­cie, do którego można się dostać także za pomocą pochylni zewnętrznej. Przestrze­nie komu­nika­cyjne i pomieszczenia zna­j­dują się na dwóch poziomach. W budynku nie ma dostęp do wind. W budynku zna­j­duje się toaleta przys­tosowana do potrzeb osób porusza­ją­cych się na wózku, brak progów w drzwiach. W pobliżu budynku zna­j­duje się oznakowane miejsce parkingowe, wyz­nac­zone dla osób niepełnosprawnych. Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” infor­muje, że ist­nieje możli­wość wstępu z psem asys­tu­ją­cym. Ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z tłu­macza języka migowego w trak­cie wiz­yty w DDPS „Wrzos”. Osoby słabosłyszące/​niesłyszące obsługi­wane są w języku migowym po uprzed­nim powiadomie­niu i umówie­niu wiz­yty za pośred­nictwem Sekre­tariatu pod numerem tele­fon­icznym 32 227 42 58 lub adresem e-​mail: sekretariat@ddps.tychy.pl.

Filia Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych w Tychach ul. Edukacji 11, 43100 Tychy

Budynek posi­ada dwa wejś­cia, czego jedno wejś­cie dwuskrzy­dłowe składa­jące się z drzwi elek­trycznie roz­suwanych oraz jedno jed­noskrzy­dłowe. Wejś­cia zna­j­dują się od strony północ­nej i połud­niowej jest dos­tosowane do porusza­nia się wózkami inwalidzkimi. Na wysokim parterze zna­j­duje się Filia Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach wraz z biu­rami i pomieszczeni­ami, które są przys­tosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zna­j­duje się winda, która umożli­wia poruszanie się pomiędzy pię­trami osób, które korzys­tają z wózka inwalidzkiego. Do budynku przylega bezpośred­nio park­ing. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asys­tu­ją­cym i psem prze­wod­nikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kon­trastowych, druku powiększonego.