Wydarzenia (zajawki artykułów)

Pomoc prawna - Czytaj całość

Od 1 marca 2022 roku przy­wró­cona zostaje bezpośred­nia obsługa osób chcą­cych sko­rzys­tać z nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego w punk­tach z zas­tosowaniem obow­iązu­ją­cych przepisów i wymogów san­i­tarnych. Wszys­tkie punkty NPPNPO funkcjonują w formie hybry­dowej tzn. porady udzielane są w punkcie lub z uży­ciem środ­ków komu­nikowa­nia się na odległość.

Pomoc prawna - Czytaj całość

Paginacja