Wsparcie

Pra­cown­icy DDPS poma­gają Pen­sjonar­ius­zom w załatwie­niu spraw urzę­dowych, w kon­tak­tach z lekarzem, w rozwiązy­wa­niu trud­nych prob­lemów rodzin­nych (roz­mowy z dziećmi, pomoc w naw­iązy­wa­niu kon­tak­tów z bliskimi). Każdy ma możli­wość indy­wid­u­al­nej roz­mowy i pomocy w jego codzi­en­nych kłopotach.

Pen­sjonar­iusze mogą korzys­tać również z pomocy psy­chologa, który jest dostępny 2 razy w miesiącu. Spotka­nia mają charak­ter tren­ingów grupowych oraz porad indy­wid­u­al­nych i rodzinnych.

Zobacz też: