Najczęstsze pytania

Odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pytania:

UWAGA: Zmi­any z powodu remontu

Co to jest DDPS?

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej łączy w sobie ele­menty środowiskowej i insty­tucjon­al­nej pomocy społecznej. Ludzie w podeszłym wieku mają zapewnione posiłki, różné formy rekreacji, możli­wość uczest­niczenia w ter­apii zaję­ciowej oraz ćwiczeni­ach rehabilitacyjnych.

Jak przyz­nawany jest pobyt?

Pobyt w Dzi­en­nym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przyz­nawany jest z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i samot­ności decyzją dyrek­tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, na wniosek zain­tere­sowanej osoby, po przeprowad­zonym wywiadzie środowiskowym przez pra­cown­ika soc­jal­nego MOPS w Tychach.

Co z posiłkami?

Drugim rodza­jem dzi­ałal­ności Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej jest przy­go­towywanie i wydawanie posiłków osobom, które nie mają włas­nych środ­ków na utrzy­manie lub je marnotrawią. Z tej formy pomocy korzysta około 100 osób miesięcznie. Chorym opiekunki zanoszą posiłki do domu.

W DDPS są przy­go­towywane posiłki dla pen­sjonar­iuszy Środowiskowego Domu Samopo­mocy dla Osób z Zaburzeni­ami Psy­chicznymi w Tychach, obi­ady dla podopiecznych Ośrodka Inter­wencji Kryzysowej w Tychach oraz pod­wiec­zorki dla dzieci Spec­jal­isty­cznej Placówki Opiekuńczo Wychowaw­czej Wspar­cia Dzi­en­nego MOPS w Tychach.

Jakie są godziny urzędowania?

Godziny urzę­dowa­nia DDPS:

Od poniedzi­ałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Jakie są godziny wydawa­nia posiłków?

Posiłki wydawane są w godzinach:

Śni­adanie I i II zmi­ana – od godz. 9:00 do 9:30

II śni­adanie dzieci małe SPOWWDz – od godz. 11:00 do 11:30

Obiad I zmi­ana – od godz. 12:30 do 13:00

Obiad II zmi­ana i OIK – od godz. 13:15 do 15:00

Pod­wiec­zorek dzieci starsze SPOWWDz – od godz. 15:30 do 16:00

Jak dojechać?

Co się zmieniło na czas remontu?

Zobacz: Zmi­any z powodu remontu