Filia

Cen­trum Usług Społecznych Filia Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Edukacji 11

Zaję­cia w CUS Filia DDPS „Wrzos” przy ul. Edukacji 11 będą trwały od poniedzi­ałku do piątku przez 8 godzin od 7:30 do 15:30. Uczest­nicy będą objęci usługami opiekuńczymi, ter­apią zaję­ciową, akty­wiz­a­cją intelek­tu­alną i ruchową.

Planu­jemy także zaję­cia inte­gra­cyjne, które zamierzamy prowadzić w formie spotkań, imprez, zabaw z różnymi gru­pami społecznymi – senio­rami, młodzieżą, dziećmi. Zapewnione będą 3 posiłki dzi­en­nie dla każdego uczest­nika. Posiłki będą przy­go­towywane przez kuch­nię dzi­ała­jącą w DDPS „Wrzos” przy ul. Batorego 57 i dostar­czane do budynku przy ul. Edukacji 11.

Zobacz też: