Zacznij tutaj

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” to ośrodek wspar­cia dzi­en­nego dla osób w podeszłym wieku (art. 51 ustawy o pomocy społecznej).

Zapew­ni­amy ludziom starszym adek­watną do ich potrzeb pomoc, która jest real­i­zowana placówce świad­czącej usługi w ciągu dnia. Osoba korzys­ta­jąca z tej formy opieki pozostaje w swoim środowisku – w swoim mieś­cie, dziel­nicy, swoim mieszka­niu, ze swoimi sąsi­adami, rodziną.

Więcej o nas

Aktualności (zajawki artykułów)

Pomoc prawna - Czytaj całość

Od 1 marca 2022 roku przy­wró­cona zostaje bezpośred­nia obsługa osób chcą­cych sko­rzys­tać z nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego w punk­tach z zas­tosowaniem obow­iązu­ją­cych przepisów i wymogów san­i­tarnych. Wszys­tkie punkty NPPNPO funkcjonują w formie hybry­dowej tzn. porady udzielane są w punkcie lub z uży­ciem środ­ków komu­nikowa­nia się na odległość.

Pomoc prawna - Czytaj całość