Zacznij tutaj

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” to ośrodek wspar­cia dzi­en­nego dla osób w podeszłym wieku (art. 51 ustawy o pomocy społecznej).

Zapew­ni­amy ludziom starszym adek­watną do ich potrzeb pomoc, która jest real­i­zowana placówce świad­czącej usługi w ciągu dnia. Osoba korzys­ta­jąca z tej formy opieki pozostaje w swoim środowisku – w swoim mieś­cie, dziel­nicy, swoim mieszka­niu, ze swoimi sąsi­adami, rodziną.

Więcej o nas

Aktualności (zajawki artykułów)