Historia

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach pow­stał 1 kwiet­nia 1982 roku, w którym wspar­cie znalazło około 30 osób. Struk­tura Zakładu Opieki Zdrowot­nej narzu­ciła specy­ficzny układ, w którym utwor­zono obok pokoju zajęć, pokój rekreacji, jadal­nię i syp­i­al­nię, w których Podopieczni spędzali czas.

Prze­jś­cie w roku 1990 w struk­tury pomocy społecznej zmieniło charak­ter dzi­en­nego domu. Pen­sjonar­iusze spędzają czas biorąc udział w zaję­ci­ach ter­apeu­ty­cznych, kulturalno-​oświatowych, uspraw­ni­a­ją­cych, eduka­cyjnych i sportowo-​rekreacyjnych.

Od 1990 do 2000 roku Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” był jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Od 1 sty­cz­nia 2000 roku jest samodzielną jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną miasta Tychy.