Terapia zajęciowa

Ter­apia zaję­ciowa – określe­nie to oznacza czyn­ności o charak­terze zajęć fizy­cznych i umysłowych, które mają na celu popraw­ie­nie sprawności fizy­cznej, psy­chicznej i społecznej. Zaję­cia w ramach ter­apii zaję­ciowej służą do utrzy­ma­nia sprawności psy­chofizy­cznej zgod­nie z wiekiem.

Dbałość o utrzy­manie zdrowia i sprawności fizy­cznej – to powszechna potrzeba osób w starszym wieku. Ter­apia zaję­ciowa pozwala również się skupić na poszczegól­nych dzi­ała­ni­ach i utrzy­muje sprawność manualną.

Zobacz też: