Centrum Usług Społecznościowych

Sala Centrum Usług Społecznościowych w Tychach

Tychy Dobre Miejsce

Cen­trum Usług Społecznościowych

EFS

UWAGA

Szanowni Państwo dzi­ała­nia real­i­zowane przez Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach w ramach Pro­jekt pn. „Uru­chomie­nie Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych w Tychach” są kon­tyn­uowane w ramach utrzy­ma­nia trwałości pro­jektu. Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty.

CEN­TRUM USŁUG SPOŁECZNOŚ­CIOWYCH W TYCHACH.

Celem pro­jektu jest rozwój usług społecznych dedykowanych osobom niesamodziel­nym ze względu na wiek, niepełnosprawność. Usługi real­i­zować będziemy dba­jąc o poszanowanie pod­miotowości, god­ności, odmi­en­ności uczest­ników, zapew­ni­a­jąc możli­wość samodziel­nego pode­j­mowa­nia decyzji i dokony­wa­nia wyborów.

Usługi real­i­zowane będą w grupie społecznej mieszkańców mieszkań wspo­ma­ganych pobytu stałego i cza­sowego, uczest­ników Dzi­en­nego Domu Pomocy, Klubu Seniora, zgod­nie z zakre­sem określonym w umowie na udział w pro­jek­cie, dos­tosowane do potrzeb i możli­wości uczest­nika. – od dnia 1 kwiet­nia 2020 do 31 grud­nia 2021. Wszys­tkie formy wspar­cia w pro­jek­cie real­i­zowane będą w Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych, przy ulicy Edukacji 11 w Tychach.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020.

Uczest­nikom pro­jektu ofer­u­jmy m.in. :

  • 4 nowe miejsca w poko­jach 1 osobowych, w kom­for­towym mieszka­niu pobytu cza­sowego (od 7 do 21 dni), w tym m.in. spec­jal­isty­czne usługi opiekuńcze w zakre­sie pielę­gnacji real­i­zowane 24 godziny dobę/​7 dni w tygod­niu, całodzi­enne wyży­wie­nie, pracę socjalną,
  • 6 nowych miejsc w 2 kom­for­towych mieszka­ni­ach pobytu stałego, w tym m.in. usługi opiekuńcze real­i­zowane w wymi­arze 4 godzin dzi­en­nie przez 7 dni tygod­nia, porad­nictwo psy­cho­log­iczne, treningi umiejęt­ności społecznych, całodzi­enne wyży­wie­nie, pracę socjalną,
  • 30 nowych miejsc w Dzi­en­nym Domu Pomocy, w tym usługi opiekuńcze, zaję­cia uspraw­ni­a­jące ruchowo, ter­apię zaję­ciową, warsz­taty fitoter­apii, muzykoter­apii, zaję­cia rozwi­ja­jące kom­pe­tencje cyfrowe, posiłki, porad­nictwo psy­cho­log­iczne i inne,
  • 20 nowych miejsc w Klu­bie Seniora, w tym warsz­taty aktorskie, kurs fotografii, kurs kom­put­erowy, tren­ing pamięci, muzykoter­apię, spotka­nia z ciekawymi ludźmi, dostęp do czytelni CUS.

Wartość pro­jektu – 2 774 968,48
Dofi­nan­sowanie Unii Europe­jskiej – 2 358 723,20 zł.

Osoby zain­tere­sowane sko­rzys­taniem ze wspar­cia prosimy o kon­takt z pra­cown­ikami soc­jal­nymi w miejscu zamieszka­nia (lista adresowa na stronie MOPS) lub Biurem pro­jektu w MOPS Tychy, tel. 32 323 22 41, mail: projekty@mops.tychy.pl

Zain­tere­sowanych zaję­ci­ami w ramach Dzi­en­nego Domu Pomocy i Klubu Seniora zachę­camy do poz­na­nia pełnej oferty oso­biś­cie spo­tyka­jąc się z kierown­ikiem Filii DDPS Wrzos.

Dane kon­tak­towe

Reg­u­lamin rekru­tacji, Reg­u­lamin DDP i Klubu Seniora dostępne w poniżej.

Pliki do pobrania

CUS1 OŚWIAD­CZE­NIE UCZEST­NIKA PROJEKTU

CUS2 REG­U­LAMIN REKRU­TACJI CUS

CUS1 OŚWIAD­CZE­NIE UCZEST­NIKA PROJEKTU

CUS4 ZAŁĄCZNIK 1B DO FOR­MU­LA­RZA SKIEROWANIA

CUS5 RODO – Oświad­cze­nie uczest­nika projektu

Zaję­cia w Dzi­en­nym Domu Pomocy

Reg­u­lamin Dzi­enny Dom Pomocy

Załącznik nr 2 – Indy­wid­u­alny pro­gram wspar­cia DDP

Załącznik nr 3 – Oświad­cze­nie o zapoz­na­niu się z reg­u­laminem DDP

Załącznik nr 5 – Zaświad­cze­nie lekarskie

Załącznik nr 6 – Oświad­cze­nie uczestnika

Klub Seniora

Reg­u­lamin Klubu Seniora

Załącznik nr 2 – umowa z uczest­nikiem KS

Załącznik nr 3 – Indy­wid­u­alny pro­gram wspar­cia KS

Załącznik nr 4 – Oświad­cze­nie o zapoz­na­niu sie z regulaminem

Zdję­cia