Informacje o przetwarzaniu danych

Admin­is­tra­tor danych osobowych

Admin­is­tra­torem Państwa danych osobowych jest Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach z siedz­ibą przy ul. Batorego 57, 43100 Tychy, reprezen­towany przez Dyrektora.

Można się z nami kon­tak­tować w następu­jący sposób:

Cele i pod­stawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z real­iza­cją obow­iązku prawnego ciążącego na admin­is­tra­torze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykony­waniem przez admin­is­tra­tora zadań real­i­zowanych w intere­sie pub­licznym lub spra­wowa­nia władzy pub­licznej powier­zonej admin­is­tra­torowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie pod­miotom upoważnionym na pod­stawie przepisów prawa. Odbior­cami danych będzie Cen­trum Usług Wspól­nych Miasta Tychy (CUW Tychy) z siedz­ibą przy ul. Jana Barona 30 w Tychach oraz pod­mioty, z którymi CUW Tychy zawarł umowę na świad­cze­nie usług ser­wisowych dla sys­temów infor­maty­cznych wyko­rzysty­wanych przy ich przetwarza­niu. Dane przez Państwa udostęp­nione nie będą przekazy­wane do państwa trze­ciego lub orga­ni­za­cji międzynarodowej.

Okres prze­chowywa­nia danych

Będziemy prze­chowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następ­nie – w przy­pad­kach, w których wyma­gają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o nar­o­dowym zaso­bie archi­wal­nym i archi­wach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgod­nie z RODO przysługuje Państwu:

  • 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
  • 2) prawo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieak­tu­alne, a także prawo do ich usunię­cia, w sytu­acji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiąza­nia się z obow­iązku wynika­jącego z przepisu prawa lub w ramach spra­wowa­nia władzy publicznej;
  • 3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprze­ciwu wobec przetwarza­nia danych;
  • 4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa)

ELEK­TRON­ICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elek­tron­iczna skrzynka podaw­cza ePUAP DDPS „Wrzos”: sekretariat@ddps.tychy.pl

Złoże­nie do DDPS „Wrzos” pism, wniosków i skarg w postaci doku­mentu elek­tron­icznego za pośred­nictwem Elek­tron­icznej Skrzynki Podaw­czej możliwe jest przy uży­ciu dedykowanych for­mu­la­rzy udostęp­nionych na plat­for­mach ePUAP. Plat­formy te wyt­warzają urzę­dowe poświad­cze­nie odbioru doku­men­tów elek­tron­icznych, zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa.

Zgod­nie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia pub­liczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), funkcjonowanie elek­tron­icznej plat­formy usług admin­is­tracji pub­licznej (ePUAP) zapew­nia min­is­ter właś­ciwy do spraw infor­matyza­cji będący również admin­is­tra­torem danych użytkown­ików ww. portalu.

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Osoby, które nie dys­ponują środ­kami do składa­nia kwal­i­fikowanego pod­pisu elek­tron­icznego lub pod­pisu elek­tron­icznego potwierd­zonego pro­filem zau­fanym ePUAP mogą korzys­tać z poczty e-​mail – sekretariat@ddps.tychy.pl