IOD

Inspek­tor Ochrony Danych

W Dzi­en­nym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” został wyz­nac­zony Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kon­tak­tować w sprawach doty­czą­cych przetwarza­nia danych osobowych w DDPS „Wrzos” oraz korzys­ta­nia z przysługu­ją­cych Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Admin­is­tra­torem Państwa danych osobowych jest Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” reprezen­towany przez Dyrektora.

Przy­padki naruszeń ochrony danych osobowych należy zgłaszać do Inspek­tora Ochrony Danych:

Aneta Koniar­czyk

tel. 32 438 20 42

iod@ddps.tychy.pl