Nasze działania

Prze­ci­wdzi­ałanie samot­ności osób starszych i ich aktywizacja.

Jed­nym z ważniejszych zadań domu pomocy społecznej jest prze­ci­wdzi­ałanie samot­ności. Dla osób samot­nych, możli­wość korzys­ta­nia z Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej jest dobrodziejstwem.

Kon­takty z grupą osób w podob­nym wieku łagodzą samot­ność, wypeł­ni­ają nad­miar wol­nego czasu, pozwalają zapom­nieć o samot­ności i chorobach. Zaspoka­jają potrzebę ciepła, okazy­wa­nia uczuć, serdeczności i przyjaźni.

Z pen­sjonar­iuszami pracuje 5 osób zatrud­nionych na 3 i ¼ etatu.

Zobacz też: