Wydarzenia (zajawki artykułów)

Pomoc prawna - Czytaj całość

Od 1 marca 2022 roku przy­wró­cona zostaje bezpośred­nia obsługa osób chcą­cych sko­rzys­tać z nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego w punk­tach z zas­tosowaniem obow­iązu­ją­cych przepisów i wymogów san­i­tarnych. Wszys­tkie punkty NPPNPO funkcjonują w formie hybry­dowej tzn. porady udzielane są w punkcie lub z uży­ciem środ­ków komu­nikowa­nia się na odległość.

Pomoc prawna - Czytaj całość

Pomoc prawna 2022 - Czytaj całość

Zgod­nie z ustawą z dnia 5 sierp­nia 2015 roku o nieod­płat­nej pomocy prawnej, nieod­płat­nym porad­nictwie oby­wa­tel­skim oraz edukacji prawnej, również w roku 2022 na tere­nie miasta Tychy, dzi­ała pięć punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej, nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego oraz medi­acji. Nr tele­fonu do umówienia wiz­yty 32 776 30 31, w godz­i­nach pracy urzędu.

Pomoc prawna 2022 - Czytaj całość