Nieodpłatna pomoc prawna

3 lata temu
tychy-plakat-npp-2020.jpg

Pomoc prawna, porady oby­wa­tel­skie i możli­wość mediacji.

Sto­warzysze­nie Sur­sum Corda real­izuje pro­jekt powier­zony przez MIASTO TYCHY w ramach którego prowadzi nieod­płatną pomoc prawną i nieod­płatne porad­nictwo oby­wa­tel­skie z możli­woś­cią real­iza­cji medi­acji (pomoc prawnika, doradcy oby­wa­tel­skiego, mediatora).

Celem jest zapewnie­nie równego dostępu do nieod­płat­nej pomocy prawnej na etapie przed­są­dowym oraz wspar­cie mieszkańców w poradze­niu sobie z różnymi trud­nymi sytu­ac­jami życiowymi i for­mal­nymi, przy wspar­ciu prawników i dorad­ców obywatelskich.

Oprócz świad­czenia indy­wid­u­al­nej, dar­mowej pomocy – sto­warzysze­nie prowadzi również edukację prawną.

W trosce o bez­pieczeństwo intere­san­tów i pra­cown­ików – w cza­sie epi­demii nieod­płatna pomoc prawna i nieod­płatne porad­nictwo oby­wa­tel­skie udzielane są za pomocą środ­ków porozu­miewa­nia się na odległość (tele­fon, e-​mail, komu­nika­tor internetowy).

Mamy przeko­nanie, że szczegól­nie w tym cza­sie dynam­icznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pyta­nia i wąt­pli­wości natury prawnej, w czym mogą być przy­datni dostępni spec­jal­iści. Pomoc świad­c­zona jest w pełnym zakre­sie prawa, z wyłącze­niem prowad­zonej dzi­ałal­ności gospodarczej.

Bezpłatne porady są dla osób, których nie stać na sko­rzys­tanie z płat­nej pomocy prawnej i złożą w tym zakre­sie stosowne _​oświadczenie_​_​(druk dostępny w każdym punkcie). Złoże­nie ww. oświad­czenia, jest jedynym, ale też niezbęd­nym warunk­iem do sko­rzys­ta­nia z nieod­płat­nej pomocy – nie ma obow­iązku doku­men­towa­nia dochodu.

Obow­iązuje wcześniejsza rejes­tracja na wiz­ytę.

W cza­sie epi­demii pomoc udzielana jest zdal­nie (tele­fon­icznie, mailowo lub za pośred­nictwem komunikatora).

Więcej infor­ma­cji na załąc­zonych grafikach oraz na stronie Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie dar​mowapo​mocprawna​.ms​.gov​.pl.