Rusza Centrum Usług Społecznościowych

3 lata temu

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z projektem

Celem pro­jektu jest rozwój usług społecznych dedykowanych osobom niesamodziel­nym ze względu na wiek, niepełnosprawność. Usługi real­i­zować będziemy dba­jąc o poszanowanie pod­miotowości, god­ności, odmi­en­ności uczest­ników, zapew­ni­a­jąc możli­wość samodziel­nego pode­j­mowa­nia decyzji i dokony­wa­nia wyborów.

Usługi real­i­zowane będą w grupie społecznej mieszkańców mieszkań wspo­ma­ganych pobytu stałego i cza­sowego, uczest­ników Dzi­en­nego Domu Pomocy, Klubu Seniora, zgod­nie z zakre­sem określonym w umowie na udział w pro­jek­cie, dos­tosowane do potrzeb i możli­wości uczest­nika. – od dnia 1 kwiet­nia 2020 do 31 grud­nia 2021. Wszys­tkie formy wspar­cia w pro­jek­cie real­i­zowane będą w Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych, przy ulicy Edukacji 11 w Tychach.

Uczest­nikom pro­jektu ofer­u­jmy m.in. :

  • 4 nowe miejsca w poko­jach 1 osobowych, w kom­for­towym mieszka­niu pobytu cza­sowego (od 7 do 21 dni), w tym m.in. spec­jal­isty­czne usługi opiekuńcze w zakre­sie pielę­gnacji real­i­zowane 24 godziny dobę/​7 dni w tygod­niu, całodzi­enne wyży­wie­nie, pracę socjalną,
  • 6 nowych miejsc w 2 kom­for­towych mieszka­ni­ach pobytu stałego, w tym m.in. usługi opiekuńcze real­i­zowane w wymi­arze 4 godzin dzi­en­nie przez 7 dni tygod­nia, porad­nictwo psy­cho­log­iczne, treningi umiejęt­ności społecznych, całodzi­enne wyży­wie­nie, pracę socjalną,
  • 30 nowych miejsc w Dzi­en­nym Domu Pomocy, w tym usługi opiekuńcze, zaję­cia uspraw­ni­a­jące ruchowo, ter­apię zaję­ciową, warsz­taty fitoter­apii, muzykoter­apii, zaję­cia rozwi­ja­jące kom­pe­tencje cyfrowe, posiłki, porad­nictwo psy­cho­log­iczne i inne,
  • 20 nowych miejsc w Klu­bie Seniora, w tym warsz­taty aktorskie, kurs fotografii, kurs kom­put­erowy, tren­ing pamięci, muzykoter­apię, spotka­nia z ciekawymi ludźmi, dostęp do czytelni CUS.

Więcej infor­ma­cji o CUS