Uwaga: Remont zakończony

4 lata temu

Wraz z końcem sty­cz­nia 2021 r. Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” ponownie rozpoczyna dzi­ałal­ność w swo­jej siedzibie

Obecna lokaliza­cja DDPS „Wrzos”- Batorego 57

Infor­mu­jemy, że zakończyła się ter­mo­mod­ern­iza­cja budynku przy ul. Batorego 57, obec­nie posiłki są wydawane na tere­nie DDPS „Wrzos” zgod­nie z przyję­tym harmonogramem:

II zmi­ana – posiłki odbier­ane przez opiekunki, od 11:00 do 12:30

II zmi­ana – posiłki odbier­ane przez Klien­tów, od 12:30 do 14:00