SENIOR-​FON – Telefoniczne wsparcie seniorów

3 lata temu
2020-03-30-seniorfon.png

tel: 32 506 56 40

W dniu 30 marca 2020 roku Samorząd Wojew­ództwa Śląskiego uru­chomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Wojew­ództwa Śląskiego – Śląski Tele­fon dla Seniora SENIOR-​fon. Oper­a­torem tele­fonu jest Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego

SENIOR-​FON speł­nia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1TER­APEU­TY­CZNA, wspar­cie emocjon­alne, psy­cho­log­iczne, roz­mowa wspier­a­jąca, pomoc w przeła­ma­niu poczu­cia osamot­nienia, wzmoc­nie­nie poczu­cia bez­pieczeństwa. W tym trud­nym cza­sie, osamot­nie­nie seniorów, cza­sami brak wspar­cia, cza­sem bezsil­ność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebez­pieczeństwo grupie społecznej. Dlat­ego ruszamy z przed­miotowym projektem.

FUNKCJA nr 2INTER­WEN­CYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić prob­lem seniora, a nasi inter­wenci będą pode­j­mować dzi­ała­nia skutecznej koor­dy­nacji pomocy dla osób w potrze­bie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejs­cowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zain­tere­sują orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, inne według rozez­nanej sytuacji)

Tele­fon jest czynny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psy­chol­o­gowie, ter­apeuci, pedagodzy, pra­cown­icy soc­jalni i inni interwenci.