Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup materiałów do terapii zajęciowej.

3 lata temu

Szczegóły w załąc­zonych plikach.

OGŁOSZE­NIE O ZAMÓWIENIU

którego wartość sza­cunkowa wynosi wyrażoną w zło­tych równowartość kwoty

od 6000 euro do 30000 euro

I. Pełna nazwa zamawiającego:

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Batorego 57, 43100 Tychy

Tel. (32) 227 42 58,

Biule­tyn Infor­ma­cji Publicznej

II. Rodzaj zamówienia:

Zapy­tanie doty­czy zakupu mate­ri­ałów do ter­apii zaję­ciowej w Dzi­en­nym Domu Pomocy i rek­wiz­ytów do akty­wiz­a­cji pod­czas zajęć w Klu­bie Seniora w ramach pro­jektu. pn. „Uru­chomie­nie Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych w Tychach”,
współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020, oś pri­o­ry­te­towa: IX. Włącze­nie społeczne, dzi­ałanie: 9.2. Dostępne i efek­ty­wne usługi społeczne i zdrowotne, pod­dzi­ałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowot­nych – ZIT.

Pliki do pobrania

2a Grupa 1 Załacznik Nr 1 do oferty cenowej

2 Oferta cenowa zał 1

Ogłosze­nie o zamówie­niu od 6 do 30 tys euro

3 Oświad­cze­nie zał 2

4 Umowa wzór zał 3

2b Grupa 2 Załacznik Nr 2 do oferty cenowej

2c Grupa 3 Załacznik Nr 3 do oferty cenowej

2d Grupa 4 Załacznik Nr 4 do oferty cenowej