Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie prac remontowo – naprawczych w budynku przy ul. Batorego 57, w części zajmowanej przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

rok temu

Szczegóły w załąc­zonych plikach.

OGŁOSZE­NIE O ZAMÓWIENIU

Którego wartość sza­cunkowa jest mniejsza niż 130 000 zło­tych, w związku z powyższym nie sto­suje się przepisów ustawy Prawo zamówień pub­licznych (art. 2 pkt 1 ust. 1).

I. Pełna nazwa zamawiającego:

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

43100 Tychy

Ul. Batorego 57

Tel. 32 227 42 58

adres e-​mail: sekretariat@ddps.tychy.pl

adres strony BIP: ddp​swr​zosty​chy​.bip​.gov​.pl

II. Rodzaj zamówienia:

Wyko­nanie prac remon­towo – napraw­czych w budynku przy ul. Batorego 57, w części zaj­mowanej przez Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

Pliki do pobrania

Ogłosze­nie o zamówieniu

Załącznik nr 1 for­mu­larz oferty

Załącznik nr 2 wykaz robót

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 wzór pro­tokołu zdaw­czo odbiorczego

Załącznik nr 5 rzut parteru budynku w którym mieści się DDPS „Wrzos” w Tychach

Załącznik nr 6 rzut 1 pię­tra budynku w którym mieści się DDPS „Wrzos” w Tychach