Informacja z otwarcia ofert

rok temu

Szczegóły w załąc­zonym pliku.

Szanowni Państwo,

Zamaw­ia­jący infor­muje, że w postępowa­niu pn: Wyko­nanie prac remon­towo napraw­czych w budynku przy ul. Batorego 57, w części zaj­mowanej przez Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach” wpłynęła jedna oferta. Infor­ma­cje z otwar­cia oferty zamieszc­zona została w załączeniu.

Plik do pobrania:

Infor­ma­cja z otwar­cia ofert