Pomoc prawna

2 lata temu

Od 1 marca 2022 roku przy­wró­cona zostaje bezpośred­nia obsługa osób chcą­cych sko­rzys­tać z nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego w punk­tach z zas­tosowaniem obow­iązu­ją­cych przepisów i wymogów san­i­tarnych. Wszys­tkie punkty NPPNPO funkcjonują w formie hybry­dowej tzn. porady udzielane są w punkcie lub z uży­ciem środ­ków komu­nikowa­nia się na odległość.

Zapisy przyj­mowane są:

  • tele­fon­icznie pod nr tel. 32 7763031 w godz­i­nach pracy urzędu,
  • elek­tron­icznie poprzez e-​mail npp@umtychy.pl lub poprzez stronę np​.ms​.gov​.pl,
  • oso­biś­cie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49.

Pomoc prawna plakat 2022