Inspektor Ochrony Danych

Inspek­torem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Aneta Koniar­czyk, z którą można się kon­tak­tować tele­fon­icznie (32 438 20 42) lub poprzez e-​mail (iod@ddps.tychy.pl). Do IODDDPS „Wrzos” należy kierować sprawy doty­czące przetwarza­nia Państwa danych przez DDPS „Wrzos”, w tym sprawy doty­czące real­iza­cji praw w zakre­sie dostępu do swoich danych, ich spros­towa­nia, usuwa­nia, ograniczenia przetwarza­nia, czy sprze­ciwu na ich przetwarzanie.