Deklaracja dostępności

DDPS Tychy zobow­iązuje się zapewnić dostęp­ność niniejszej strony inter­ne­towej zgod­nie z wyty­cznymi WCAG 2.0, z Ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 roku o dostęp­ności cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświad­cze­nie w sprawie dostęp­ności ma zas­tosowanie do strony

www​.ddps​.tychy​.pl.

DDPS Tychy nie udostęp­nia treści poprzez aplikację mobilną.

Sta­tus pod wzglę­dem zgodności

Częś­ciowo zgodna – Niniejsza strona jest częś­ciowo zgodna z Ustawą, niez­god­ności i wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następu­ją­cych powodów:

Wyłączenia

 • mapa lokaliza­cyjna na stronie Kon­takt (na mocy Ustawy)

Niez­godne

 • Pokaz sla­jdów na stronie głównej (jest ład­owany dynamicznie)
 • Niek­tóre opub­likowane doku­menty PDF mogą być niedostępne (skanowane jako obrazek, bez treści alternatywnej).
 • Treści niek­tórych pod­stron mogą być mniej zrozu­mi­ałe dla osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną (w zależności od stop­nia upośledzenia)

Infor­ma­cje zwrotne i dane kontaktowe

 • Wszys­tkie potrzebne dane kon­tak­towe zna­j­dują się na stronie Kon­takt

Postępowanie odwoław­cze

W zakre­sie braku dostęp­ności cyfrowej prosimy o kon­takt zgod­nie z danymi na stronie Kon­takt.

Każdy ma prawo do wys­tąpi­enia z żądaniem zapewnienia dostęp­ności cyfrowej niniejszej strony inter­ne­towej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażą­dać udostęp­nienia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, na przykład przez odczy­tanie niedostęp­nego cyfrowo doku­mentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zaw­ierać dane osoby zgłasza­jącej żądanie, wskazanie, o którą stronę inter­ne­tową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żąda­jąca zgłasza potrzebę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przed­staw­ienia tej informacji.

Pod­miot pub­liczny powinien zre­al­i­zować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem.

Jeżeli dotrzy­manie tego ter­minu nie jest możliwe, pod­miot pub­liczny niezwłocznie infor­muje o tym wnoszącego żądanie, kiedy real­iza­cja żąda­nia będzie możliwa, przy czym ter­min ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem.

Jeżeli zapewnie­nie dostęp­ności cyfrowej nie jest możliwe, pod­miot pub­liczny może zapro­ponować alter­naty­wny sposób dostępu do infor­ma­cji. W przy­padku, gdy pod­miot pub­liczny odmówi real­iza­cji żąda­nia zapewnienia dostęp­ności lub alter­naty­wnego sposobu dostępu do infor­ma­cji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapew­ni­ana dostęp­ności cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub ele­mentu strony inter­ne­towej, lub aplikacji mobilnej.

Po wycz­er­pa­niu wskazanej wyżej pro­ce­dury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Strona posi­ada następu­jące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • szy­bkie menu prze­jdź do treści (tzw. skip links)

 • podział treści za pomocą nagłówków i sekcji

 • zmi­ana kon­trastu (mate­ri­ały osad­zone na stronie są czytelne także dla osób sła­biej widzących)

 • na każdej stronie w górnym prawym rogu zna­j­dują się narzędzia zwięk­sza­jące czytel­ność strony dla osób niedowidzą­cych (możli­wość pow­ięk­szenia wielkości liter na stronie, zmi­any kontrastu)

 • na stronie inter­ne­towej można korzys­tać ze stan­dar­d­owych skrótów klaw­iatur­owych, Access Key „F” – Szukaj

 • użytkown­icy korzys­ta­jący wyłącznie z klaw­iatury mogą swo­bod­nie poruszać się po ser­wisie za pomocą klaw­isza TAB.

 • linki – także te prowadzące do ser­wisów zewnętrznych – otwier­ają się w tym samym oknie – użytkownik ma pełną kon­trolę nad swoją przeglądarką.

 • zdję­cia i grafiki w ser­wisie mają właś­ci­wie zdefin­iowane alter­naty­wne opisy, aby ich treść była zrozu­mi­ała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświ­et­lają grafiki

 • Ruch, ani­macje, banery – żaden ele­ment ser­wisu nie miga w tem­pie szyb­szym niż 3 razy na sekundę.

Osoby zamieszcza­jące tek­sty na stronie dokładają starań, aby były one zrozu­mi­ałe oraz for­ma­towane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Dostęp­ność architek­ton­iczna budynku

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach (podjazd).

Dostęp do tłu­macza języka migowego dla osób uprawnionych – prosimy o Kon­takt.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku brak pętli induk­cyjnej dla niesłyszących.

Dodatkowe infor­ma­cje

 • Niniejsze oświad­cze­nie sporząd­zono dnia: 16 maja 2020.
  na pod­stawie samooceny przez pod­miot publikujący.
 • zostało pod­dane przeglą­dowi w dniu: 16.05.2020.
 • Data pub­likacji strony inter­ne­towej: 20.02.2020
 • Data ostat­niej dużej mody­fikacji: brak istot­nych glob­al­nych zmian, treści pod­stron aktu­al­i­zowane na bieżąco.